Dr. Christian Trefftz

Associate Professor
Office:C-2-110 MAK
Email:trefftzc@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~trefftzc/
Office Phone:616-331-3646
Fax:616-331-2144

Courses Currently Taught


CIS451
CIS310

Schedule

Fall 2018 (August 27, 2018 - December 15, 2018)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am          
8:30am          
9:00am CIS310 1
MAK B1116
  CIS310 1
MAK B1116
  CIS310 1
MAK B1116
9:30am    
10:00am Office Hour   Office Hour   Office Hour
10:30am    
11:00am CIS451 2
MAK B1124
  CIS451 2
MAK B1124
  CIS451 2
MAK B1124
11:30am    
12:00pm   SoCIS Meeting MAK B2235   SoCIS Meeting MAK B2235  
12:30pm      
1:00pm       CE Committee Mtg Downtown  
1:30pm        
2:00pm          
2:30pm          
3:00pm          
3:30pm          
4:00pm          
4:30pm          
5:00pm          
5:30pm          
6:00pm CIS451 1
MAK B2235
       
6:30pm        
7:00pm        
7:30pm        
8:00pm        
8:30pm        
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm