Dr. D. Robert Adams

Professor
CIS Grad. Chair
Office:D-2-236 MAK
Email:adamsr@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~adams
Office Phone:616-331-3885
Fax:616-331-2244

Courses Currently Taught


CIS467

Schedule

Fall 2018 (August 27, 2018 - December 15, 2018)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am          
8:30am          
9:00am          
9:30am          
10:00am          
10:30am          
11:00am          
11:30am          
12:00pm   SoCIS Meeting MAK B2235   SoCIS Meeting MAK B2235  
12:30pm      
1:00pm   Office Hour OEC Meeting    
1:30pm      
2:00pm Office Hour   UCC Meeting    
2:30pm      
3:00pm        
3:30pm        
4:00pm          
4:30pm CIS467 1
MAK B1124
  CIS467 1
MAK B1124
   
5:00pm      
5:30pm      
6:00pm          
6:30pm          
7:00pm          
7:30pm          
8:00pm          
8:30pm          
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm