Dr. Jerry Scripps

Associate Professor
DSA Grad. Chair
Office:C-2-124 MAK
Email:scrippsj@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~scrippsj
Office Phone:616-331-2311
Fax:616-331-2144

Courses Currently Taught


CIS162

Schedule

Fall 2018 (August 27, 2018 - December 15, 2018)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am          
8:30am          
9:00am          
9:30am          
10:00am CIS162 3
MAK B1116
  CIS162 3
MAK B1116
CIS162 3
HRY 115
CIS162 3
MAK B1116
10:30am  
11:00am CIS Student Success Center   Office Hour Office Hour
11:30am  
12:00pm   SoCIS Meeting MAK B2235 CIS162 6
HRY 113
SoCIS Meeting MAK B2235  
12:30pm    
1:00pm        
1:30pm        
2:00pm CIS162 6
MAK B1124
  CIS162 6
MAK B1124
  CIS162 6
MAK B1124
2:30pm    
3:00pm          
3:30pm          
4:00pm          
4:30pm          
5:00pm          
5:30pm          
6:00pm          
6:30pm          
7:00pm          
7:30pm          
8:00pm          
8:30pm          
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm