Dr. Zachary Kurmas

Associate Professor
Office:C-2-316 MAK
Email:kurmasz@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~kurmasz
Office Phone:616-331-8688
Fax:616-331-2144

Courses Currently Taught


CIS351
CIS162

Schedule

Fall 2018 (August 27, 2018 - December 15, 2018)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am CIS351 1
MAK B1118
  CIS351 1
MAK B1118
  CIS351 1
MAK B1118
8:30am    
9:00am          
9:30am Office Hour   Office Hour   Office Hour
10:00am   CIS Student Success Center  
10:30am    
11:00am CIS162 4
MAK B1116
  CIS162 4
MAK B1116
  CIS162 4
MAK B1116
11:30am    
12:00pm CIS162 4
HRY 115
SoCIS Meeting MAK B2235   SoCIS Meeting MAK B2235 FSBC Meeting
12:30pm  
1:00pm CIS351 1
MAK A1105
   
1:30pm    
2:00pm        
2:30pm        
3:00pm          
3:30pm          
4:00pm          
4:30pm          
5:00pm          
5:30pm          
6:00pm          
6:30pm          
7:00pm          
7:30pm          
8:00pm          
8:30pm          
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm