Dr. Zachary Kurmas

Associate Professor
Office:C-2-316 MAK
Email:kurmasz@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~kurmasz
Office Phone:616-331-8688
Fax:616-331-2144

Courses Currently Taught


CIS163

Schedule

Summer 2021 (May 10, 2021 - August 11, 2021)
Office for the Summer is D-2-319 MAK
1st 6 Weeks Only (5/10-6/25)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am          
8:30am CIS163 1
MAK B2235
  CIS163 1
MAK B2235
   
9:00am      
9:30am CIS163 1
HRY 115
     
10:00am      
10:30am      
11:00am      
11:30am      
12:00pm Office Hour   Office Hour    
12:30pm      
1:00pm          
1:30pm          
2:00pm          
2:30pm          
3:00pm          
3:30pm          
4:00pm          
4:30pm          
5:00pm          
5:30pm          
6:00pm          
6:30pm          
7:00pm          
7:30pm          
8:00pm          
8:30pm          
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm